Edukacja polonistyczna,  Edukacja społeczna

Najstarsze polskie miasta

Zacz??o si?! Nauka zdalna w klasach m?odszych powrci?a jak wcze?niej mia?am ma?o czasu, to teraz mam go jeszcze mniej.  Tym razem zaj?cia zdalne wygl?daj? nieco inaczej, poniewa? ka?dego dnia ??cz? si? z dzie?mi na dwie albo trzy lekcje,  podczas ktrych omawiamy tre?ci z podr?cznika, rozwi?zujemy zadania, quizy, rozmawiamy oraz mo?emy si? zobaczy? i do siebie pomacha?. Przygotowanie zaj?? online wymaga ode mnie ZDECYDOWANIE wi?cej czasu, poniewa? musz? wszystko 2 albo 3 razy przemy?le? czy to, co sobie zaplanowa?am wyjdzie, czy uda mi si? powiedzie? to co chc?, a do tego dochodz? problemy z sieci?, d?wi?kiem itp. Dodatkowo ogranicza mnie czas i to co jestem w stanie przeprowadzi? podczas jednej lekcji teraz zajmuje mi dwie. Po tych lekcjach online jestem wyczerpana, ale si? nie poddaj? i wymy?lam dalej. A jak tam u Was? Zdalnie czy nie? Zm?czone czy pe?ne optymizmu?

Czy te? tak macie, ?e jak jest wolny dzie? to wpadnie Wam do g?owy szalony pomys?, ?eby go przeznaczy? na przygotowywanie si? do pracy? U mnie zdarza si? to bardzo cz?sto, przychodzi do mnie wtedy taka wena, gdzie mam milion pomys?w na minut? – co mog? zrobi?, w jaki sposb ten temat przedstawi? tak w?a?nie by?o wczoraj przygotowywa?am si? na lekcje na temat najstarszych miast Polski.

Przygotowa?am dla uczniw prezentacje w Genial.ly serdecznie zapraszam do ogl?dania i wykorzystania na swoich zaj?ciach!
Interaktywna prezentacja!

Do prezentacji chcia?am jeszcze nagra? legendy, zwi?zane z ka?dym miastem, ale ju? zabrak?o mi czasu.. 😀 Ka?d? legend? przeczyta?am dzieciom podczas spotkania. 🙂

Przesy?am Wam rwnie? mapk?, ktra jest w prezentacji do podpisania miast na mapie Polski.

Mi?ego dnia!

A ju? jutro pi?tek!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *