Edukacja polonistyczna,  Edukacja społeczna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.

Ostatnio prawie ka?dy wpis zaczynam od zdania dawno mnie tutaj nie by?o i jest to prawda, ale mam tyle ostatnio spraw na g?owie, ?e po prostu nie mam ju? si?y siada? do komputera i pisa?… Co prawda, b?dzie mnie w najbli?szym czasie mniej, poniewa? zostan? mam?, ale postaram si? co jaki? czas (mo?e uda mi si? systematycznie) co? zaleg?ego doda?. Aktualnie tworz? dla kole?anki z pracy wakacyjnego lapbooka, i my?l?, ?e jutro, najp?niej w pi?tek mo?ecie si? go spodziewa? 🙂

W sierpniu szcz??liwie zda?am egzamin na stopie? nauczyciela mianowanego. Wiem, ?e wiele z Was jest przed rozpocz?ciem sta?u, inni s? w trakcie i to ju? ostatni Wasz rok, dlatego dzisiaj par? wskazwek dotycz?cych napisania planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego, natomiast o sprawozdaniu i egzaminie kilka s?w w innym dniu.

Tworz?c swj plan rozwoju zawodowego nale?y odpowiednio go przygotowa?, co powoduje, ?e szukamy rozwi?za? w Internecie, jedna s? bardzo szczeg?owe, inne bardziej oglne. Wiadomo, ?e wszystko zale?y od nas i ?e chcemy to zrobi? jak najlepiej. Ja nie uwa?am si? za specjalist? w tej dziedzinie, ale chc? si? podzieli? tym, co uda?o mi si? stworzy?.

Zaczynaj?c sta? na nauczyciela mianowanego obowi?zuje Ci? Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Zmiany te s? niewielkie, dotycz? terminologii w zwi?zku z nowelizacj? Ustawy Karta Nauczyciela.) Wymagania, powinno?ci, forma dokumentacji do??czona do wniosku i tryb pracy komisji pozostaj? bez zmian.

Sta? na stopie? nauczyciela mianowanego b?dzie trwa? 2 lata i 9 miesi?cy. Rozpoczynasz go na wniosek wraz z pocz?tkiem roku szkolnego (nie p?niej ni? w ci?gu 14 dni od rozpocz?cia zaj??) do??czaj?c do niego plan rozwoju zawodowego, ktry dyrektor zatwierdzi lub zwrci do poprawy. Dyrektor przydzieli Ci opiekuna sta?u, ktry pomo?e w opracowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zgodnie z 5. 1. Rozporz?dzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. do zada? opiekuna sta?u nale??:
1) wsp?praca z nauczycielem odbywaj?cym sta? i wspieranie go w procesie wdra?ania do pracy w zawodzie, w tym
w przypadku nauczyciela sta?ysty zapoznanie go z dokumentami obowi?zuj?cymi w danej szkole, w szczeglno?ci
z dokumentacj? przebiegu nauczania, dzia?alno?ci wychowawczej i opieku?czej;
2) wsp?praca z nauczycielem odbywaj?cym sta? w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczeglno?ci udzielanie mu pomocy w doborze w?a?ciwych form doskonalenia zawodowego;
3) wspieranie nauczyciela odbywaj?cego sta? w realizacji obowi?zkw zawodowych;
4) umo?liwianie nauczycielowi odbywaj?cemu sta? obserwowania prowadzonych przez siebie zaj??;
5) obserwowanie zaj?? prowadzonych przez nauczyciela odbywaj?cego sta?;
6) dzielenie si? z nauczycielem odbywaj?cym sta? swoj? wiedz? i do?wiadczeniem, w szczeglno?ci omawianie z nauczycielem zaj?? prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;
7) inspirowanie i zach?canie nauczyciela odbywaj?cego sta? do podejmowania wyzwa? zawodowych;
8) doskonalenie wiedzy i umiej?tno?ci w zakresie niezb?dnym do pe?nienia roli opiekuna sta?u.

  1. Opiekun sta?u, w terminie 7 dni od dnia zako?czenia sta?u, przedstawia dyrektorowi szko?y opini? o dorobku zawodowym nauczyciela za okres sta?u, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem obserwowanych zaj?? prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaanga?owania w realizacj? wymaga? niezb?dnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.

Wa?ne zasady, o ktrych warto pami?ta? konstruuj?c plan rozwoju:

  1. Plan rozwoju to program dzia?a? dla nauczyciela w okresie sta?u, uwzgl?dniaj?cy potrzeby uczniw i szko?y, a tak?e specyfik? placwki.
  2. Plan musi uwzgl?dnia? wymagania na poszczeglne stopnie awansu zawodowego zawarte w Rozporz?dzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
  3. Przepisy nie okre?laj? formy planu rozwoju zawodowego (mo?esz go pisa? ci?giem, b?d? w formie tabeli – to b?dzie Twoja decyzja).
  4. Konstruuj?c swj plan opieramy go na powinno?ciach ( 7. 1.) albo na wymaganiach ( 7. 2.). Uwa?am, ?e lepiej jest pisa? plan wed?ug wymaga?, poniewa? to wed?ug nich przygotowujemy si? do egzaminu.

7. 1. Nauczyciel kontraktowy ubiegaj?cy si? o awans na stopie? nauczyciela mianowanego w okresie odbywania sta?u powinien:
1) uczestniczy? w pracach zwi?zanych z realizacj? zada? dydaktycznych, wychowawczych, opieku?czych i innych
statutowych zada? szko?y oraz wynikaj?cych z potrzeb szko?y i ?rodowiska lokalnego;
2) doskonali? kompetencje w zwi?zku z wykonywanymi obowi?zkami, zw?aszcza w zakresie kszta?cenia uczniw ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniw szczeglnie uzdolnionych;
3) prowadzi? zaj?cia w obecno?ci opiekuna sta?u w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora
szko?y w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie sta?u oraz omawia? je z osob?, w ktrej obecno?ci zaj?cia
zosta?y przeprowadzone;
4) przeprowadzi? co najmniej 2 godziny zaj?? otwartych dla nauczycieli szko?y, w ktrej odbywa sta?, oraz dokona? ich
ewaluacji, w obecno?ci, w miar? mo?liwo?ci, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zaj??.

7. 2. Wymagania niezb?dne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmuj?:
1) uzyskanie pozytywnych efektw w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opieku?czej na skutek wdro?enia dzia?a?
maj?cych na celu doskonalenie pracy w?asnej i podniesienie jako?ci pracy szko?y, a w przypadku nauczycieli, o ktrych mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela uzyskanie pozytywnych efektw w zakresie realizacji zada? odpowiednio na rzecz o?wiaty, pomocy spo?ecznej lub post?powania w sprawach nieletnich, w zwi?zku z zajmowanym
stanowiskiem lub pe?nion? funkcj?;
2) umiej?tno?? rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniw i uwzgl?dniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opieku?czej;
3) umiej?tno?? wykorzystania w pracy metod aktywizuj?cych ucznia;
4) umiej?tno?? dokonywania ewaluacji w?asnej pracy i wykorzystywania jej wynikw do doskonalenia warsztatu pracy;
5) umiej?tno?? dzielenia si? wiedz? i do?wiadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewn?trzszkolnego doskonalenia zawodowego;
6) umiej?tno?? uwzgl?dniania w pracy problematyki ?rodowiska lokalnego oraz wsp?czesnych problemw spo?ecznych
i cywilizacyjnych;
7) umiej?tno?? pos?ugiwania si? przepisami prawa dotycz?cymi odpowiednio o?wiaty, pomocy spo?ecznej lub post?powania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szko?y, w ktrej nauczyciel odbywa? sta?;
8) umiej?tno?? korzystania w pracy, zw?aszcza w trakcie prowadzonych zaj??, z narz?dzi multimedialnych i informatycznych.

Przed napisaniem planu mo?esz si? zastanowi? i spisa? na kartce potrzeby swojej szko?y we wszystkich obszarach jej pracy (dydaktyka, wychowanie, opieka, oczekiwania i potrzeby rodzicw oraz uczniw, wizja i misja szko?y). Zapiski te mog? podsun?? Ci pomys?y na dzia?ania, ktre umie?cisz w swoim planie. Dodatkowo zapoznaj si? ze szkolnymi dokumentami: statutem, regulaminami, procedurami, programem profilaktyczno-wychowawczym, planem pracy szko?y na dany rok i dostosuj je do siebie.

Po zapoznaniu si? z powinno?ciami i wymaganiami oraz potrzebami swojej placwki, mo?emy zabra? si? do pisania planu rozwoju zawodowego.

Pami?taj, ?e wszystko co robisz jako nauczyciel ma s?u?y? podnoszeniu jako?ci pracy szko?y. Twoje zaplanowane dzia?ania, powinny przek?ada? si? na konkretne efekty.

Czas na przygotowanie planu w formie nadaj?cej si? do przedstawienia dyrektorowi szko?y. Na sam pocz?tek – strona tytu?owa.

Na kolejnej stronie zawar?am informacje oglne:

Nag?wek: PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I Dane osobowe:
– Imi? i nazwisko nauczyciela kontraktowego
– Nazwa szko?y
– Stanowisko
– Posiadane wykszta?cenie

II Sta?:
– Data rozpocz?cia sta?u
– Opiekun sta?u
– D?ugo?? sta?u
– Planowana data uko?czenia sta?u
– Data z?o?enia sprawozdania (pami?tajcie, ?e sprawozdanie nale?y z?o?y? do 7 dni od zako?czenia sta?u)

III Cele sta?u:
Cel g?wny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Cele szczeg?owe:  

  • Pog??bienie wiedzy metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. 
  • Podejmowanie dzia?a? maj?cych na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiej?tno?ci stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.  
  • Realizowanie zada? s?u??cych podniesieniu jako?ci pracy szko?y.  
  • Pog??bianie wiedzy i umiej?tno?ci s?u??cych w?asnemu rozwojowi oraz podniesieniu jako?ci pracy szko?y, samodzielnie lub przez udzia? w r?nych formach kszta?cenia ustawicznego.  
  • Stwarzanie warunkw wszechstronnego rozwoju  uczniw. 

Na trzeciej stornie doda?am powinno?ci i wymagania z Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

I rozpocz??am plan dzia?a? w formie tabeli.

Podam par? przyk?adw zada? i form, jakie mo?emy przyporz?dkowa? do kolejnych wymaga?:

Zgodnie z 7 ust.2 pkt 1  Uzyskanie pozytywnych efektw w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opieku?czej na skutek wdro?enia dzia?a? maj?cych na celu doskonalenie pracy w?asnej i podniesienie jako?ci pracy szko?y.

1. Doskonalenie warsztatu pracy. Udzia? w szkolnym i zewn?trznym doskonaleniu zawodowym.
Opracowanie materia?w dydaktycznych, scenariuszy zaj??, uroczysto?ci szkolnych.
Okres sta?u
2. Wykorzystanie nabytych kompetencji pedagogicznych. Korzystanie i zastosowanie r?nych form i metod pedagogiki alternatywnej, np. Marii Montessori, Celestyna Freinet, Janusza Korczaka.
Stosowanie nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizuj?ce, zabawy interakcyjne, drama) w pracy z uczniem.
Okres sta?u
3. Diagnozowanie sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w zespole klasowym. Obserwacja i kontakt z rodzicami, uczniami, specjalistami i innymi nauczycielami.
Przeprowadzenie diagnozy wst?pnej w klasie I oraz na zako?czenie I etapu edukacyjnego.
Okres sta?u
IX 2021
V 2024

Zgodnie z 7 ust.2 pkt 2  Umiej?tno?? rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniw i uwzgl?dniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opieku?czej. 

1. Realizowanie zada? opieku?czo -wychowawczych podczas pracy z dzie?mi.Opracowanie i wdra?anie zasad bezpiecznego zachowania si? w sali, a tak?e podczas wycieczek (sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyj?? pozaszkolnych).
Utrzymanie dyscypliny na zaj?ciach.
Obj?cie szczegln? pomoc? uczniw z trudno?ciami dydaktycznymi poprzez organizowanie pomocy kole?e?skiej czy indywidualn? pomoc.
Opieka nad uczniami szczeglnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy, udzia? w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu si? do konkursw) i ko?ach zainteresowa?.
Okres sta?u
2. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wsp?praca ze szkolnymi specjalistami, PPP.
Prowadzenie zaj?? wspieraj?cych.
Rozmowy z rodzicami.
Okres sta?u
3. Organizacja konkursw i lekcji o charakterze profilaktycznym Quiz „Bezpieczna droga do szko?y”
Zaj?cia zwi?zane z bezpiecznym Internetem.
X 2021
II 2022

Zgodnie z 7 ust.2 pkt 3 Umiej?tno?? wykorzystania w pracy metod aktywizuj?cych ucznia. 

1.  Doskonalenie umiej?tno?ci wykorzystania w pracy metod aktywizuj?cych ucznia.Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania i elementw oceniania kszta?tuj?cego.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programw multimedialnych. 
Okres sta?u
2. Realizacja projektw oglnokrajowych, udzia? w akcjach charytatywnych.Zg?oszenie klasy do konkursu Planeta Energii oraz prowadzenie zaj?? zwi?zanych z tematyk? bezpiecznego korzystania z pr?du i urz?dze? elektrycznych.  
Udzia? w mi?dzynarodowym projekcie „Czytam z klas? – lekturki spod chmurki”.
Udzia? w konkursie Zbieramy ?o??dzie dla zwierz?t z Zoo.
Zbirka karmy dla schroniska. 
Udzia? w akcji Gra Grosza. 
Okres sta?u
3. Organizacja zaj?? poza sal? lekcyjn?.Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego.
Zaj?cia pod chmurk? – na ?wie?ym powietrzu.
V/VI 22

Zgodnie z 7 ust.2 pkt 4 Umiej?tno?? dokonywania ewaluacji w?asnej pracy i wykorzystywania jej wynikw do doskonalenia warsztatu pracy.

1. Nawi?zanie wsp?pracy  
z opiekunem sta?u. 
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Obserwacje zaj?? prowadzonych przez opiekuna sta?u lub innych nauczycieli.
Prowadzenie zaj?? w obecno?ci opiekuna sta?u.
Okre?lenie mocnych i s?abych stron w?asnej dzia?alno?ci.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Okres sta?uVI 24
2. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Prowadzenie elektronicznych dziennikw zaj??. 
Opracowanie narz?dzi diagnozuj?cych. 
Przygotowanie wynikowych planw nauczania. 
Okres sta?u
3. Analizowanie sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i opieku?czej w zespole klasowym. Obserwacja uczniw w r?nych sytuacjach, wyci?ganie wnioskw, podejmowanie dzia?a? naprawczych.
Rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami.
Okres sta?u

Zgodnie z 7 ust.2 pkt 5  Umiej?tno?? dzielenia si? wiedz? i do?wiadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewn?trzszkolnego doskonalenia zawodowego.

1. Dzielenie si? wiedz? i do?wiadczeniem z innymi nauczycielami. Prowadzenie bloga i udost?pnianie materia?w, pomocy, pomys?w innym nauczycielom. 
Dzielenie si? materia?ami, prezentacjami do wykorzystania na zaj?ciach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.  
Dzielenie si? wiadomo?ciami zdobytymi na odbytych szkoleniach.  
Okres sta?u
2. Promowanie ciekawych i skutecznych rozwi?za? metodycznych.Prowadzenie pozalekcyjnych zaj?? otwartych.2021/2022

Zgodnie z 7 ust.2 pkt 6  Umiej?tno?? uwzgl?dniania w pracy problematyki ?rodowiska lokalnego oraz wsp?czesnych problemw spo?ecznych i cywilizacyjnych. 

1. Poznanie ?rodowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej.Obserwacja uczniw w sytuacjach szkolnych, poza szkolnych (wycieczki, imprezy, uroczysto?ci szkolne). 
Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne. 
Zaanga?owanie rodzicw w przygotowania uroczysto?ci w klasie i szkole. 
Okres sta?u2. Uaktywnienie ?rodowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwi?zywania problemw spo?ecznych i cywilizacyjnych, ekologicznych.Opieka nad Samorz?dem Uczniowskim aktywny udzia? w ?yciu szko?y. 
W??czanie si? do akcji o charakterze ekologicznym (np. Sprz?tanie ?wiata, Dzie? Ziemi, zbieranie baterii). 
W??czenie si? do akcji pt.: Gra grosza. 
Zbirka karmy dla schroniska.
Okres sta?u
3. Analizowanie sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i opieku?czej w zespole klasowym. Obserwacja uczniw w r?nych sytuacjach, wyci?ganie wnioskw, podejmowanie dzia?a? naprawczych.
Rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami.
Okres sta?u

Zgodnie z 7 ust.2 pkt 7 Umiej?tno?? pos?ugiwania si? przepisami prawa dotycz?cymi odpowiednio o?wiaty, pomocy spo?ecznej lub post?powania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szko?y, w ktrej nauczyciel odbywa? sta?. 

1. Znajomo?? prawa. Analiza aktw prawnych.  
Aktualizowanie wiedzy dotycz?cej przepisw prawa o?wiatowego – ?ledzenie ustaw i rozporz?dze?. 

Okres sta?u
2. Wsp?tworzenie prawa wewn?trzszkolnego. Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej. 
Wymiana do?wiadcze? w ramach spotka? zespo?u mi?dzyprzedmiotowego klas I-III. 
Udzia? w pracach zespo?u nad programem profilaktyczno  wychowawczym oraz programem wychowawczym klasy.  
Okres sta?u
3. Pos?ugiwanie si? przepisami o bezpiecze?stwie w trakcie organizacji wyjazdw, wyj??.  Omwienie z uczniami zasad bezpiecze?stwa podczas wyj?? i wyjazdw. 
Organizowanie wyjazdw, spacerw, wycieczek . 
Wype?nianie dokumentacji wycieczki. 
Wg potrzeb

Zgodnie z 7 ust.2 pkt 8 Umiej?tno?? korzystania w pracy, zw?aszcza w trakcie prowadzonych zaj??, z narz?dzi    
  multimedialnych i informatycznych. 

1. Wykorzystanie znajomo?ci obs?ugi komputera w pracy nauczyciela.Przygotowywanie dokumentw (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zaj??, sprawdziany, testy itd.). 
Prowadzenie dziennika elektronicznego klasy. 
Korzystanie podczas zaj?? z r?nych sprz?tw elektronicznych (tablica multimedialna, radio, aparat, komputer) tworzenie prezentacji i wykorzystywanie ich na zaj?ciach.  
Wykorzystanie zasobw Internetu do przygotowywania zaj?? i konkursw szkolnych (np. rebusy, krzy?wki, quizy, opracowanie plastyczne i komputerowe dyplomw).

Okres sta?u
2. Korzystanie  
z edukacyjnych serwisw internetowych.
 Wykorzystywanie Internetu m.in. jako ?rd?a wiedzy o zmianach w prawie o?wiatowym. 
Korzystanie z portali edukacyjnych np.: www.scholaris.pl. 
Uczestnictwo w konkursach e-learningowych. 
Okres sta?u
3. Nauczanie zdalne.Prowadzenie zaj?? za pomoc? aplikacji MS Teams.
Wykorzystanie programw edukacyjnych.
Tworzenie i wykorzystanie filmw, prezentacji multimedialnych, ?wicze? interaktywnych.
Wg potrzeb

Na zako?czenie dodajcie nast?puj?c? informacj?:
Plan mo?e ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placwki.

Pami?tajcie o podpisie dyrektora i sta?ysty.


Powodzenia w pisania planu i jego realizacji!

Mam nadziej?, ?e troszeczk? pomog?am! Trzymam za Was kciuki!  

Bitmoji Image

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *